Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Vụn cuối............                             Ngày......Tháng......Năm......

Có lẽ đời ta đã đủ vụn rồi.................


                                                     Ký tên.......